Etik İlkeler

TEMEL DEĞERLERİMİZ VE YÖNETİM FELSEFEMİZ

Biz LEONARDO TÜRKİYE’liler yönetimi ve çalışanları olarak bütün karar, eylem, tutum ve davranışlarımızda aşağıda ilan ettiğimiz değer ve ilkelere göre hareket edeceğimizi bildiririz.

TUTARLI ŞEFFAF VE İLKELİ OLMAK

Stratejilerimizde belirlediğimiz hedefler doğrultusunda tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde belirlediğimiz kurallara uygun olarak davranır, çalışanlarımız ve diğer tüm etkileşenlerimizle olan ilişkilerimizde dengeli ve istikrarlı hareket ederiz. Leonardo Türkiye, Leonardo S.p.A'nın bir üyesi olduğundan grubun tüm politika ve amaçlarını paylaşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak Leonardo Türkiye, Leonardo S.p.A.’nın etik ilkelerine grubun iş örgütlenmesi ve politikalarına yön veren şeffaflık ve doğruluk ilkelerine uymaya özellikle önem verir.

BİLİMSEL OLMAK

Ürün ve hizmetlerimizin üretiminde, çalışan ve müşteri ilişkilerinde ve diğer tüm firma faaliyetlerinde bilimi ve bilimsel yöntemleri kendimize rehber ediniriz.

YÜKSEK ÇALIŞMA AHLAKINA SAHİP OLMAK

İşimizi bizden beklenen en iyi şekilde yapar ve bunu bizleri mutlu eden bir hayat felsefesi olarak benimseriz.

ADİL VE SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK

Şirket olarak sürekli ve tutarlı bir şekilde aynı etik değerleri ve standartları herkese, her ortamda ve her konumda uygulayarak; söylem ile eylemin birliktelik içinde olmasını sağlamayı amaçlarız. Bunun yanında yaptığımız iş ve taşıdığımız unvanın gerektirdiği sorumluluğu üstlenerek acil ve önemli konularda gerektiğinde inisiyatif kullanarak çözüm üretebilmek için gerekli özveriyi gösteririz.

DOĞRU VE DÜRÜST OLMAK

Çalışanlarımız ve tüm etkileşen gruplarımızla ilişkilerimizde açık olmaya ve doğruyu söylemeye; yanıltma veya yanılgıya düşürme amacı gütmemeye, gereken düzeyde bilgileri paylaşmaya özen gösteririz.

GÜVENİLİR OLMAK

Bugüne kadar “Yaptıklarımızın ileride yapacak olduğumuz işlerin garantisi” olacağı felsefesiyle hareket eder, içinde bulunduğumuz sektörde müşterilerine ve çalışanlarına vaat ettiklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren bir şirket olmayı hedefleriz.

TEMEL İNSAN HAKLARINA BAĞLI OLMAK

İnsan hakları evrensel beyannamesinde ifadesini bulan temel insan haklarına inanır ve bu hakların firma içinde ihlal edilmemesine özen gösteririz.

KADIN HAKLARINA BAĞLI OLMAK

Kadınların iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına ve cinsel tacize uğramamaları, annelik ve iş yaşamını dengeli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri alırız.

DOĞAL ÇEVREYE SAYGILI OLMAK

Tüm faaliyetlerimizde ve ürünlerimizde doğal dengenin korunmasına ve çevre kirliliğine yol açmamaya azami dikkat sarf ederiz.

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa, çevre - doğal hayatın korunmasına ve şirketimiz adına üstlendiğimiz tüm sorumlulukları yerine getirmeye özen gösteririz. Bu kapsamda da topluma katkı sağlayacak ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini amaçlayan faaliyetleri destekler ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparız.

ÇALIŞANLARIMIZ

İşe almada, ücretlendirmede ve yükseltmelerde adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliği ilkelerine bağlı olarak çalışanlarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutmak hedefimizdir.

MÜŞTERİLERİMİZ

Ürünlerimizi satın alan ve kullanan tüm müşterilerimizin tüketici haklarını gözetir ve müşteri memnuniyetini önde tutarız.

ORTAKLARIMIZ

Firmamızın etkili ve verimli çalışmasını sağlayarak, alanında ülkemizin önemli bir firması olması hedefi doğrultusunda çalışırız.

TEDARİKÇİLERİMİZ

Faaliyetlerimiz için mal ve hizmet temin eden tedarikçilerimize adil dürüst ve hakkaniyetli davranır, onların da temel etik ilkelere uymasını bekler ve teşvik ederiz.

RAKİPLERİMİZ

Rakiplerimize karşı haksız rekabet doğuracak eylemlerden kaçınır onlardan da aynı özeni bekleriz.

FİNANSÖRLERİMİZ

Çalıştığımız banka ve finans kurumlarını ve çalışanlarını zarara uğratıcı ticari işlemlerden kaçınırız onlardan da aynı özeni bekleriz.

DEVLETİMİZ

Faaliyet ve ürünlerimizin topluma, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve sermayedar ülkelerin milli çıkarlarına ve ekonomisine zarar vermesine izin vermeyiz.