Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 
 
Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi

LEONARDO TURKEY
HAVACILIK SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (Şirket) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;

İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ


İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz kişisel verileriniz fiziksel veya elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili kanunda belirtilen sureler zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerini işlenmesinde genel ilkeler;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili kanunda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan sure kadar muhafaza edilme

Şirketimizdeki tüm kişisel veri işleme faaliyetleri yukarıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması
 • Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası
 • Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi
 • İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahiptir

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

popup-close
popup-close