Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 
 
Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 

Sipariş Şartları

 1. SİPARİŞ EMRİ VE ŞARTLARI:
 2. 1.1. İşbu “Sipariş Şartları” ek yapıldığı Sipariş Emri metninde yer alan hüküm ve şartlara ek olarak geçerli hüküm ve şartlardır. Sipariş Emri metninde belirtilen hususlar ile işbu dokümanda belirtilen hüküm ve şartlar arasında ve bir çelişki olması halinde Sipariş Emri metninde belirtilen hususlar öncelikli olacaktır. Sipariş Emri metni ile işbu Sipariş Şartları birlikte bundan böyle “Sipariş” olarak anılacaktır.

  1.2. İşbu Sipariş, tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içinde Satıcı’nın taahhütte bulunmaya yetkilileri tarafından imzalanarak ve kaşelenerek teyiden LEONARDO TURKEY’e e-mail yoluyla geri dönüş yapılacaktır.

  1.3. Satıcı Sipariş’i teyit etmekle Sipariş’te yer alan şartların tamamını kabul etmiş olur. Sipariş teyidi sırasında Satıcı tarafından eklenen, değiştirilen, iptal edilen hüküm ve şartlar veya referans verilerek teklif edilen G enel Satış Koşulları gibi koşullar, LEONARDO TURKEY tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe geçerli değildir. Benzer şekilde Siparişin yürürlüğünden sonra Satıcı tarafından Leonardo'ya teslim edilen herhangi bir belge, doküman, fatura üzerindeki işbu Sipariş şartlarına aykırı şart ve koşullar da geçerli olmayacaktır.

  1.4.Teklif geçerlilik süresi dahilinde verilmiş olan Siparişi, Satıcı’nın teyit etmemesi halinde Leonardo bildirimde bulunmaksızın Sipariş’i iptal etmek ve ilgili kanunlardan doğan tüm hakları saklı olarak, doğabilecek zarar ve ziyanını talep etmek hakkına sahiptir. Sipariş teyit edilmeden, Siparişle ilgili işlem başlatılması (üretime, hizmete başlanması, ödeme alınması vb.) halinde, burada belirtilen tüm şartlar Satıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

  1.5. Satıcı, LEONARDO TURKEY’in web sayfasında (www. leonardocompany.com.tr) yer alan etik ilkele ri benim sediğini ve bu ilkelere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. TESLİM YERİ VE ZAMANI:
 4. 2.1. Sipariş’te aksi belirtilmedikçe, teslim yeri LEONARDO TURKEY’in Karaoğlan Mah. Ankara Cad. No:225 (06830) Gölbaşı/Ankara/Türkiye adresidir. Teslim/ifa tarihleri Sipariş Emri metninde belirtilmiş olup, Taraflar arasında yazılı olarak değiştirilmedikçe sabittir. Teslim/ifanın Sipariş’te belirtilen tarihlerde yapılmaması durumunda Madde-8 hükümleri uygulanır.

  2.2. Malzemelerin fiziksel olarak teslim edilmesi, kabulü anlamına gelmez. Md.4 hükümleri saklıdır.

  2.3. Siparişte aksi belirtilmedikçe erken ve/veya kısmi teslim/ifa kabul edilmez. Siparişte yer alan farklı teslim tarihleri kısmi teslimat anlamında değildir. LEONARDO TURKEY’e bilgi verilmeden ve onay alınmadan yapılan kısmi teslimat lardan d olayı oluşabilecek tüm masraflar Satıcı’ya aittir.

  2.4. Malzeme ambalajının, malzemelerin gerek nakliye (bindirme, indirme vb. aşamalar da dahil olmak üzere) gerekse depolama sırasında zarar görmemesini sağlayacak şekilde olması Satıcı’nın yükümlülüğünde olup, ambalajlama nedeniyle Malzemenin zarar görmesi halinde her türlü sorumluluk Satıcı’ya aittir. Özel elleçleme ve depolama tedbiri gereken hallerde, Satıcı teslimat sırasında yazılı olarak LEONARDO TURKEY’i bilgilendirecektir.
 5. RİSK ve MÜLKİYETİN DEVRİ:
 6. Malzeme/Hizmetlerin mülkiyeti ile kayıp ve/veya hasar riski fiziksel teslimat/ifa ile LEONARDO TURKEY’e geçer. Satıcı, Malzeme/Hizmetlerin LEONARDO TURKEY mülkiyetine her türlü haciz, ihtiyati haciz, tedbir, ihtiyati tedbir gibi yasal sınırlandırmalardan ari olarak geçmesinden sorumludur.
 7. TEST, MUAYENE ve KABUL ŞARTLARI:
 8. 4.1. Sipariş kapsamında üretim yapılması söz konusu ise, LEONARDO TURKEY’in üretim süreci boyunca Satıcı tesisine planlı/plansız ziyarette bulunma, kalite, takvim denetiminde bulunma ve gerekli görülen durumlarda müdahale edebilme yetkisi vardır. Yüklenici, ürünü ilk kez üretiyorsa üretimi tamamlanan ilk ürünün kontrol ve muayene edilmesi için LEONARDO TURKEY’e haber verecektir. İlk ürünün Sipariş isterlerine uygunluğu açısından sonuçlarına göre üretime devam edilecektir.

  4.2. Üretim sırasında ürünün işbu Siparişte belirtilen teknik spesifikasyonlarında, kalite isterlerinde, üretim prosesinde bir değişiklik yapılması zorunlu hale gelir ise Satıcı, LEONARDO TURKEY’e bilgi vermeden ve yazılı olarak Siparişte değişiklik yapılmadan üretime devam etmeyecektir.

  4.3. Satıcı teslimden önce kendi tesisinde gerçe kleştire ceği testlerde uymazlık çıkar ise, düzeltilmiş olsa bile bu uymazlıkları LEONARDO TURKEY’e raporlayacaktır.

  4.4. Satıcı tarafından teslim/ifa edilen Malzeme/Hizmetlerin muayene ve kabulü, Sipariş’te belirtilen esaslar ve özellikler esas alınarak LEONARDO TURKEY yetkililerince teslim yerinde yapılacaktır. LEONARDO TURKEY yetkililerinin düzenleyeceği muayene raporu nihai ve tarafları bağlayıcı niteliktedir.

  4.5. Malzeme/Hizmetlerin Sipariş isterlerine uygun bulunmaması halinde Satıcı, reddedilen Malzeme/Hizmetleri evsafa uygun hale getirmek veya uygun olanlarla ile değiştirmekle yükümlüdür. Madde-8 hükümleri saklıdır.

  4.6. Sipariş Kapsamında satınalınan ürünlerin kalite gereksinim ve uygunluk dokümanları satınalınan her bir ürün için ilgili parça koduna yönelik olarak hazırlanacaktır.

  4.7. Satıcı sahte ürün satmayac ağını, sahte ürünü önlemek için farkındalık sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sipariş kapsamında satınalınan ürünlerin bir kısmı veya tamamının sahte ürün olduğu tespit edilirse, bu ürünler tüm masrafları Satıcı’ya ait olmak üzere iade edilecektir. Bu durumda LEONARDO TURKEY’in bu ürünlerin kullanılmasından kaynaklanabilecek tüm zararları Satıcı’ya aittir.
 9. FİYAT :
 10. 5.1.Malzeme/Hizmetlerin Sipariş’te belirtilen fiyatı sabittir. Sipariş’in içeriği Tarafların mutabakatı ile yazılı olarak değiştirilmedikçe, gerek Sipariş Süresi içerisinde, gerekse süre uzatımı gerektiren hallerde her ne ad altında olursa olsun fiyat farkı verilmeyecektir. Ambalaj, sigorta, nakliye vb. herhangi bir masrafın sonradan fatura edilmesi kabul edilmez.

  5.2. KDV dışında, işbu Siparişin imzasından ve Satıcı’nın Sipariş kapsamındaki taahhüd ünü tamamen yerine getirmesinden doğan Damga Vergisi dahil tüm vergiler, masraflar, resim ve harçlar Satıcı’ya aittir ve Sipariş bedeli içindedir.

  5.2. KDV LEONARDO TURKEY’e aittir.
 11. FATURA VE ÖDEME:
 12. 6.1.Fatura, Siparişin verildiği para biriminden kesilecek ve döviz bedelli faturaların üzerinde o günkü TCMB Döviz Satış kuru yazılı olacaktır. Malzeme faturaları malzeme tesliminde, hizmet faturaları ise hizmetin LEONARDO TURKEY tarafından kabulünden sonra kesilecektir. Her şartta Madde-4’e göre kabul işlemlerinin tamamlanmasına kadar LEONARDO TURKEY’in ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Ödeme süresi Sipariş Emrine belirtildiği gibidir.

  6.2.Faturalarda mutlaka Sipariş numarası bulunacaktır.

  6.3. Kabulü yapılmış olan Malzeme/Hizmet’e ait fatur aların ö demesi, Sipariş Emri metninde yazılı olan vadede, faturada yazılı olan banka hesabına yapılır. Döviz bedelli Sipariş’lerin ödemesi LEONARDO TURKEY tercihine bağlı olarak, döviz veya fatura tarihindeki TCMB Döviz Satış kuru üzerinden TL olarak yapılır. Ödeme ile ilgili Satıcı’nın bankasında doğabilecek masraflar Satıcı’ya aittir.

  6.4. Erken ve/veya kısmi teslimat/ifa için yazılı bir mutabakat yok ise kısmi sevkiyat yapılmış olsa bile kısmi ödeme yapılmaz, Malzeme/Hizmetlerin tamamının kabulünden sonra tek ödeme şeklinde yapılır.

  6.5. Satıcı’nın işbu Sipariş kapsamında LEONARDO TURKEY’e herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü doğar ise; öncelikle işbu Sipariş kapsamında yapılacak ödeme(ler)den, bu mümkün değilse Satıcı ile LEONARDO TURKEY arasında mevcut diğer bir Sipariş/Sözleşmedeki ödeme(ler)den kesinti yapılabilecektir.
 13. MÜCBİR SEBEPLER:
 14. 7.1. Mücbir sebepler; Sipariş tarihinden sonra Satıcı’nın kontrolü dışında oluşan, makul ölçüde alınabilecek tedbirlere rağmen rağmen engellenemeyen ve Satıcı’nın Sipariş kapsamındaki taahhütlerini etkileyen deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, genel salgın hastalıklar, topyekün savaş hali, kanuni grev, hükümet tahdit ve ambargoları ve müracaat halinde LEONARDO TURKEY’in uygun göreceği hallerdir.

  7.2.Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde; Satıcı derhal LEONARDO TURKEY’e kapsamı ve etkileri hakkında yazılı/sözlü bilgi verecek ve en geç 7 (yedi) gün içinde de olayın içeriğini, yükümlülüğe etki derecesini, talep ettiği süre miktarını kapsayan ve mahallin yetkili mülki amirince tasdiklenmiş belgeleri LEONARDO TURKEY’e gönderecek ve gecikmenin kendi kontrolu ve kusuru dışında olduğunu ispat edecektir.

  7.3. Mücbir sebepler; ifaya olan etkisine göre LEONARDO TURKEY tarafından verilecek süre uzatımı dışında Satıcı’ya herhangi bir ad altında hak tanınmasına, fiyat artışına, fiyat farkına veya tazminat talebine neden olamaz

  7.4.Mücbir Sebep halinin Teslim Süresi’nin 1/3’ünü aşması durumunda, LEONARDO TURKEY Sipariş’i yazılı bir bildirim ile tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Madde-9.2 hükümleri uygulanır.
 15. GECİKME CEZASI:
 16. 8.1. Satıcı işbu Siparişte belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü, mücbir sebepler dışındaki bir nedenle kısmen veya tamamen yerine getiremezse, ayrıca bir bildirim yapılmaksızın, gecikilen ilk günden itibaren, gecikilen her gün için teslimi/ifası gecikmiş Malzeme/Hizmetin sipariş bedelinin %0,5(bindebeş)’i oranında ceza tahakkuk edecektir. Sipariş Emri metninde farklı bir ceza oranı belirtilmiş ise Sipariş Emri met ninde ya zılı olan oran geçerlidir.

  8.2. Gecikme cezası LEONARDO TURKEY’in doğan zararının karşılığı olmayıp, gecikmeden kaynaklı zarara ilişkin her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

  8.3. Gecikme cezasının üst limiti işbu Siparişin toplam bedelinin %50 (yüzde elli)’sidir.

  8.4. Gecikme cezası öncelikle Md.6.5 esaslarına göre hakedişlerden kesilecektir. Bunun mümkün olmaması halinde, yazılı bildirimi müteakip Satıcı tarafından 5 (beş) işgünü içinde LEONARDO TURKEY’e ödenecektir.

  8.5. Gecikmenin Teslim Süresi’nin 1/3’ünü aşması halinde, LEONARDO TURKEY’in Madde 9.1 hükümlerini uygulama hakkı saklıdır.
 17. FESİH:
 18. 9.1. Kusurdan Fesih: Satıcı’nın işbu Sipariş altındaki yükümlülüklerini, verilen cezalı s üre(ler) sonunda yerine getirememesi, veya Yüklenici'nin teslim ettiği Ürünün Kabul Test ve Muayeneleri'nde aynı kusurdan dolayı 2 (iki) kez arka arkaya reddedilmesi, veya Yüklenici'nin iflas etmesi veya tasfiyesine karar verilmesi, Yüklenici'nin şirket mallarını alacaklıları lehine devretmesi veya feragatte bulunması, veya Yüklenici'nin Md.1.5’te ifade edilen etik ilkelere aykırı davranması, Md.15 hilafına LEONARDO TURKEY’in yazılı izni olmaksızın Sözleşme’yi üçüncü bir tarafa devretmesi veya Md.17 Bilginin Gizliliği hükümlerini ihlal etmesi hallerinde LEONARDO TURKEY, Satıcı’ya göndereceği yazılı bildirim ile, süre vermeye gerek olmaksızın derhal Sipariş’i kısmen veya tamamen feshedebilir. Böyle bir durumda, LEONARDO TURKEY’in Satıcı’ya karşı hiçbir mali veya hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Sipariş kısmen feshedilir ise, Satıcı’nın feshedilmemiş yükümlülükleri devam edecektir. Kusurdan fesih hallerinde, LEONARDO TURKEY’in za rara ili şkin her türlü dava ve talep hakkı saklıdır

  9.2. Haklı Fesih: LEONARDO TURKEY’in Sipariş kapsamındaki Malzeme/Hizmetlere olan ihtiyacının herhangi bir nedenle ortadan kalkması halinde LEONARDO TURKEY, Satıcı’ya neden belirtmeksizin göndereceği yazılı fesih ihbarı ile Sipariş’i kısmen veya tamamen tek taraflı feshetme hakkına haizdir. Malzeme/Hizmetlerin ihbarın Satıcı’ya tebliği tarihe kadar tamamlanan kısmı, Madde-4’e göre kabul edilmesini müteakip Sipariş bedelleri üzerinden ödenir. Sipariş kısmen feshedilir ise, Satıcı’nın feshedilmemiş yükümlülükleri devam edecektir.
 19. GARANTİ:
 20. 10.1. İşbu Sipariş kapsamındaki Malzeme/Hizmetler, her türlü malzeme, işçilik, montaj, tasarım ve enstalasyon hatalarına karşı, Sipariş metninde aksi belirtilmedikçe kabul tarihinden itibaren, normal kullanım esaslarında, 24 (yirmidört) ay süre ile Satıcı’nın garantisi altındadır.

  10.2. Sipariş kapsamında tedarik edilecek Malzemenin üretiminde kullanılacak tüm hammadde ve malzemeler "Yeni" olacaktır. Bu maddeye ilişkin olarak "Yeni" ifadesi; Malzemeler'in kullanılmamış, tamir görmemiş, yenilenmemiş ve kapsamlı bakımdan geçirilmemiş olması anlamına gelmektedir.

  10.3. Garanti süresi dahilinde ortaya çıkacak kusurun giderilmesine, kusurlu Malzeme/Hizmetlerin yenisiyle değiştirilmesine, yeniden ifasına ilişkin tüm masraflar ile kusurlu Malzeme/Hizmetlerin LEONARDO TURKEY’in ve/veya müşterisinin tesisinden Satıcı tesislerine nakliyesi ve kusuru giderilen/yenisi ile değiştirilen Malzeme/Hizmetlerin Satıcı tesislerinden LEONARDO TURKEY’in ve/veya müşterisinin tesisine nakliyesi ve bu işlemler sırasındaki tüm sigorta masrafları Satıcı’ya aittir.

  10.4. Satıcı işbu Sipa riş kaps amında teslim ettiği ürünlerin/üretimde kullanılan malzemelerin üretimden kalkması söz konusu olduğunda (obsolescence) en geç 1(bir) yıl öncesinden LEONARDO TURKEY’i bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.

  10.5. Satıcı’nın işbu Madde-10 kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda, LEONARDO TURKEY kusurlu Malzeme/Hizmetlerin bedeli üzerinden Madde 8 ve Madde 9.1 hükümlerini uygulama ve kendi takdirine bağlı olarak Satıcı nam ve hesabına yapma/üçüncü taraflara yaptırma hakkını haizdir.
 21. KALİTE:
 22. Malzeme/Hizmetlerin kalite gereklerine ilişkin hususlar Sipariş metninde belirtildiği gibidir.
 23. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE GEÇERLİ HUKUK:
 24. İşbu Sipariş kapsamında doğabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle iyi niyetli görüşmeler yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Makul bir sürede görüşmeler yolu ile çözülemeyen bütün anlaşmazlıklara Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacak ve T.C. Kanunları uygulanacaktır. Satıcı anlaşmazlık giderilinceye kadar Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini anlaşmazlıktan önceki kapsamıyla ifaya devam edecektir.
 25. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI:
 26. 13.1.Sipariş bedelinin içinde tasarım, yeni geliştirme, yeni üretim, yeni uyarlama gibi maliyetlerin dahil olduğu Sipariş’lerin kapsamındaki Malzeme/Hizmetlerin, oluşturulacak Teknik Doküman Paketinin, Sipariş Süresince elde edilecek her türlü yazılım, doküman ve bilginin, yeni tasarlanan, üretilen, geliştirilen, uyarlanan kısmının her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı LEONARDO TURKEY’e aittir.

  13.2. Satıcı’ya LEONARDO TURKEY tarafından sağlanan dokümanlar, ekipmanlar, aparatlar, kalıplar vb. alt malzemeler, yazılımlar ve/v eya örne kler LEONARDO TURKEY’in malıdır ve bunların Sipariş haricinde kullanımı, üçüncü şahıslara aktarılması ve/veya çoğaltılması ve kopyalanması LEONARDO TURKEY’in yazılı iznine tabidir. LEONARDO TURKEY malına ilişkin her türlü kayıp, zarar ve/veya hasar riski ve haciz, ihtiyati haciz, tedbir, ihtiyati tedbir gibi yasal sınırlandırmalardan doğacak zararlar LEONARDO TURKEY malının tekrar LEONARDO TURKEY’e teslim edilmesine kadar Satıcı’ya aittir.

  13.3. Satıcı işbu Sipariş konusu Malzeme/Hizmetlerin teslimi/İfası için, 3.taraflara ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini/etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 27. SORUMLULUKLAR:
 28. 14.1. Satıcı’nın İşbu Sipariş kapsamında LEONARDO TURKEY tesislerinde montaj, demontaj, onarım, bakım, tamir, boya, temizlik vb. herhangi bir hizmet ifa etmesi durumunda, Satıcı işveren olarak tü m ilgili yasal mevzuata uymaktan ve iş güvenliği/işçi sağlığı konusunda alınması gereken tüm tedbirlerin alınmasından ve ayrıca, LEONARDO TURKEY’in tesis güvenliğine ilişkin ikaz, uyarı ve kurallarına tam uyum sağlamaktan sorumludur.

  14.2. Satıcı işbu Sipariş kapsamında; gerek yukarıda belirtilen hizmetlerin ifası sırasında gerekse teslim/ifa ettiği malzeme/hizmetlerden kaynaklanan ve kendisine atfedilebilen kusurlu tasarım, üretim, kötü işçilik ve malzeme, ihmal, ve kasıt nedeniyle LEONARDO TURKEY çalışanlarına ve mallarına, üçüncü taraflara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.
 29. DEVİR ve TEMLİK:
 30. 15.1. Satıcı, LEONARDO TURKEY’in yazılı muvafakati olmadıkça, Sipariş altındaki taahhütlerini kısmen veya tamamen devredemez. Benzer şekilde LEONARDO TURKEY’in yazılı muvafakatı olmadıkça, Sipariş’ten doğacak hak ve menfaatlerini de ü çüncü şa hıslara temlik edemez.

  15.2. Satıcı’nın LEONARDO TURKEY’in onayı olmaksızın böyle bir devir veya temlik yapması halinde LEONARDO TURKEY Sipariş’i Madde 9.1 hükümlerine göre feshetmeye hak kazanır.
 31. FERAGAT:
 32. LEONARDO TURKEY’in işbu Sipariş’in herhangi bir hükmünden doğan hakkını kullanmamış olması, o hükümdeki hakkından veya başka bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.
 33. GİZLİLİK:
 34. Satıcı tarafından işbu Sipariş çerçevesinde elde edilecek veya üretilecek bilgi, doküman, şartname, çizimler vb. tüm materyal sadece "bilmesi gereken" kişiler tarafından kullanılacak ve LEONARDO TURKEY 'in yazılı onayı olmaksızın Sipariş ile doğrudan ilgili olmayan kişi veya kurumlara açıklanmayacak ve/veya verilmeyecektir. Ayrica LEONARDO TURKEY'in yazılı i zni olma dan hiçbir gizli belgenin çoğaltılmasi yapılmayacak veya yapılmasina müsaade edilmeyecektir. İşbu Madde’nin Satıcı’nın veya Satıcı’nın görevli personeli tarafından ihlali durumunda, Madde 9.1 gereğince LEONARDO TURKEY’in fesih ve her türlü talep hakkı saklıdır.
 35. YÜRÜRLÜK VE GEÇERLİLİK:
 36. 18.1. İşbu Sipariş, Satıcı tarafından Madde-1.2 uyarınca yazılı olarak teyid edilmesi ile yürürlüğe girer ve Satıcı’nın işbu Sipariş kapsamındaki garanti dahil tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine kadar geçerli kalır.

  18.2. İşbu Siparişte olabilecek hiç bir değişiklik, yazılı olarak Tarafların yekililerince imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

  18.3. İşbu Sipariş, bahse konu malzeme/ hizmetlere ilişkin olarak LEONARDO TURKEY ile Satıcı arasındaki daha önceden var olan yazılı/sözlü tüm iletişim, teklif, taahhüt v e anlaşmaları geçersiz kılar ve onların yerini alır.
popup-close
popup-close